VvE Adrescheck

In het VvE Dataplatform zijn de adressen en basiskenmerken van vrijwel alle VvE-complexen in Nederland, inclusief de daartoe behorende componenten, op een uniforme en gestructureerde manier vastgelegd en voorzien van een unieke ID. De beschikbaarheid van goede data per VvE-complex zal de vaststelling van bouwkundige vervangings- en onderhoudskosten, het risico op en preventie van schade en de daarmee samenhangende kosten en premiestelling scherper en eenvoudiger maken.

Raamovereenkomst SUIV en Infofolio

Onlangs tekenden SUIV (Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen) en Infofolio B.V. een raamovereenkomst waar gevolmachtigden die deelnemer zijn van de stichting gebruik van kunnen maken ten behoeve van het verbeteren van de datakwaliteit van hun VvE-portefeuilles. De doelstelling van SUIV is, voortvloeiend uit de kwaliteitseisen van DNB, om ervoor te zorgen dat vóór 31 december 2021 voor alle binnen de volmacht-portefeuilles verzekerde VvE’s, alle onderliggende objecten staan geregistreerd op het juiste adres (conform het AFD-datamodel). De bij SUIV aangemelde deelnemers, committeren zich door hun deelname aan de stichting aan het behalen van deze kwaliteitsdoelstelling. Om hen hierin te ondersteunen en handmatige werkzaamheden voor gevolmachtigden zoveel mogelijk te beperken en om de kwaliteit van de vastgelegde data op een zo hoog mogelijk betrouwbaarheidsniveau te krijgen is samen met Infofolio een aanpak ontwikkeld: de VvE Adrescheck.

VvE Adrescheck 

De VvE Adrescheck is een eenmalige, door SUIV en Infofolio gezamenlijke aangeboden dienst met het doel om de adresidentificaties van de individuele adressen in ieder VvE-complex in uw portefeuille eenmalig, versneld op te schonen.

De VvE Adrescheck zorgt ervoor dat de adressen van verblijfsobjecten in de VvE-complexen in de portefeuille op uniforme, correcte en volledige wijze worden aangevuld. Ook wordt ieder VvE-complex voorzien van een uniek VvE-identificatienummer, waardoor de eenduidigheid en kwaliteit van de portefeuille wordt verbeterd. Risico inzicht en kwaliteit van uw VvE-portefeuille worden hierdoor sterk verbeterd en voldoet de gevolmachtigde aan de richtlijnen hierover van wetgever, toezichthouder en (her)verzekeraar.

De VvE Adrescheck werkt als volgt:

In de Handleiding VvE Adrescheck, die u hieronder kunt downloaden, vindt u uitgebreide informatie over de verschillende stappen van de VvE Adrescheck.

Vervolgstappen

Zodra de systeemhuizen de aanpassingen die nodig zijn voor de VvE Adrescheck hebben verwerkt wordt een korte pilot gehouden per systeemhuis waaraan enkele gevolmachtigden deelnemen. Na deze pilot en de evaluatie hiervan zal de brede uitrol plaatsvinden. Uiteraard wordt u van de voortgang en verdere planning op de hoogte gehouden. U ontvangt informatie per mail en vindt u ook via deze website.

VvE Dataplatform

Feitelijk is VvE Adrescheck een gezamenlijk met SUIV ontwikkelde dienst, die gebruik maakt van het VvE Dataplatform, dat Infofolio eind 2019 aangekondigde en inmiddels heeft ontwikkeld. Het VvE Dataplatform is een uniek dataregister waarin van alle VvE complexen in Nederland, diverse datakenmerken per VvE-complex worden opgeslagen en bijgehouden. Het platform is toegankelijk voor gevolmachtigden, verzekeraars en systeemhuizen in de schadeverzekeringsketen, maar ook voor andere branches en toepassingen. Bij het opstellen van het dataregister is nadrukkelijk rekening gehouden met effectieve en ondubbelzinnige uitwisseling van gegevens binnen de verzekeringsbranche. Dit betekent dat waar mogelijk bestaande definities uit de AFD 1.0 gegevensstandaard zijn gebruikt en waar nodig nieuwe AFD definities zijn aangemaakt.

Het VvE Dataplatform beschikt daarbij over de volgende onderdelen:

  • VvE data; diverse kenmerken van ieder VvE-complex en van alle objecten binnen het VvE-complex, waaronder identificatie, samenstelling, bouwkundig, gebruiksfuncties, waardering, bedrijfskundige en risico kenmerken.
  • VvE webapplicatie (Adresscanner VvE): die u in staat stelt om zelf, van ieder VvE-complex in Nederland verschillende VvE rapporten op te vragen, waaronder de rapporten VvE ID, VvE Basis en VvE Uitgebreid en VvE Mutaties.
  • VvE Dataplatform API; een set van webservices via welke u toegang verkrijgt tot de diverse datasets van ieder VvE-complex in het VvE Dataplatform. Deze webservices kunt u in laten bouwen in uw aanvraag- en acceptatiestraat of in uw polisadministratiesysteem.

In het eerste kwartaal van 2021 is het opvragen van gegevens over VvE-complexen dus ook via een webapplicatie mogelijk. Op deze manier kunt u dan ook zelf uw VvE-portefeuille op uniforme, correcte en volledige wijze blijven aanvullen of muteren.

Het VvE ID-rapport zal u daarbij van dezelfde VvE-complex datakenmerken voorzien, als die u worden geboden in de VvE Adrescheck dienst. Wilt u echter juist meer aanvullende detailinformatie, dan kunt u via de webapplicatie of API ook de meer uitgebreide standaard VvE rapporten opvragen.  

Over Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen is in 2019 gezamenlijk opgericht door het verbond van verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De stichting heeft als doel het bijdragen aan de verbetering van de beheersing van de volmachtketen met betrekking tot alle verzekeringen en andere financiële producten en diensten, primair gericht op de in Nederland werkzame dienstverleners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Meer informatie over SUIV vindt u op www.suiv.nl.

Downloads

Pagina delen