Organisatie - Diverse onderzoeksprojecten bij Infofolio

Er wordt volop onderzoek gedaan bij Infofolio! Afgelopen maanden voerden diverse studenten van zowel de HAS Hogeschool in Den Bosch als de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit Utrecht verschillende onderzoeksprojecten uit.

Inzicht in de datakwaliteit

In samenwerking met de HAS Hogeschool werd het onderzoeksproject “Inzicht in datakwaliteit” uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een methodiek te ontwikkelen waardoor er inzicht komt op de kwaliteit van de brondata en de kwaliteit waaraan de outputdata moet voldoen. Hierdoor is het mogelijk de kwaliteit van de data te monitoren. Hiervoor is gebruik gemaakt van een literatuurstudie en interviews. Er is een methodiek ontwikkeld die op drie plekken de kwaliteit inzichtelijk maakt: bij de brondata, de outputdata en gebruikerskwaliteit. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit gebeurt aan de hand van de “Data Quality Cube”, een beoordelingssystematiek waarbij er op drie lagen gekeken kan worden naar de datakwaliteit. De conclusie is dat het mogelijk is met de ontwikkelde methodiek inzicht te krijgen in de datakwaliteit.

Klimatologische risico’s onder de loep

Samen met de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam werd het onderzoeksproject “Klimatologische risico’s onder de loep – onderzoek naar de klimatologische risico’s met betrekking op inboedel- en opstalverzekeringen” uitgevoerd. De onderzoeksvraag: “Hoe kunnen klimaatrisico’s ‘gecumuleerd’ en ‘in de tijd’ als risico-score per buurt bepaald en gepresenteerd worden?” is onderzocht. Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een methode waarmee een kader is gecreëerd voor het bepalen van een klimatologisch risico.

Adresscan informatie op beleidsniveau

Voor de ontwikkeling van ons nieuwste product, Adresscan 360, werd in samenwerking met de HAS Hogeschool in de markt onderzocht welke informatiebehoefte het management van verzekeraars en volmachten heeft en in hoeverre de Adresscan 360 het management voorziet van de juiste informatie. Aan de hand hiervan is een prototype ontwikkeld welke is getest bij de gebruikers. Er werd een adviesrapport opgeleverd met alle adviezen en aanbevelingen die tijdens het project zijn ontstaan, welke wij weer meenemen in de doorontwikkeling van de Adresscan 360.

Pagina delen