Belang datakwaliteit en terugmeldingen van verzekerden

Wij constateren dat er soms onduidelijkheden zijn over het gebruik van data door woonverzekeraars. Hieronder lichten wij graag toe hoe het hebben en toepassen van kwalitatief hoogwaardige vastgoeddata in het belang is van zowel de verzekeraar als de consument.

Kwaliteit van vastgoedgegevens en modellen

Uitgangspunt is dat iedere verzekerde consument in de portefeuille van een verzekeraar een realistische en juiste premie bijdraagt om de kosten als gevolg van schades in de portefeuille op te vangen. Gezamenlijk draagt men dus naar rato van het risico op schade bij in de schadelast.

Kwaliteit, actualiteit en volledigheid van vastgoedgegevens zijn hierbij van groot belang voor een juiste risicoinschatting en -beheersing in de woonverzekeringsbranche. De regelgeving wordt steeds strikter en verzekeraars dienen de risico's te analyseren en kwantificeren op basis van gestelde vereisten in de Solvency II wetgeving.

De verzekeringsbranche werkt veelal op basis van objectieve econometrische modellen voor de vaststelling van schaderisico en daarbij behorende premiestelling.

Dat de hiervoor noodzakelijke gegevens correct en volledig zijn, is overigens in ieders belang: zowel de verzekeraar als de verzekerde consument. De verzekerde wil immers goed verzekerd zijn, zodat deze in geval van schade niet voor verrassingen komt te staan. De verzekeraar of volmacht wil een goede risico-inschatting kunnen maken en daarmee een juist advies en premie kunnen afgeven.

Infofolio ontwikkelt geen premiemodellen en berekent geen premies. Dat doet de verzekeraar zelf.  

Gemak

Het aanleveren van de vastgoedgegevens door het invullen van ingewikkelde vragenlijsten en waardemeters door de verzekerde zelf is in het verleden niet wenselijk gebleken. In de praktijk is dit voor verzekerde consumenten een te tijdrovende, ingewikkelde of onaantrekkelijke klus. Waardemeters, die regelmatig geactualiseerd moeten worden, blijven daardoor liggen of worden incorrect ingevuld. Daar komt bij dat het voor de verzekeraar een uitdaging is om de correctheid te valideren. 

Vastgoedinformatie

Infofolio heeft de afgelopen jaren een kwalitatief hoogwaardig en landsdekkend dataplatform opgebouwd met informatie over vastgoed en de openbare ruimte, mede aan de hand van diverse openbare registers en bronnen, zoals kadastrale registraties, gemeentelijke basisregistraties, Kamer van Koophandel en CBS. Bijhouding en gebruik van deze openbare registraties zijn wettelijk geborgd en voor ieder toegankelijk.

Op basis daarvan kan via het adres van een verblijfsobject een relevante modelwaarde van de te verzekeren opstal en inboedel en de aanvullende risico-informatie uit de directe omgeving van een adres worden opgevraagd. Op deze manier kan snel een correcte en realistische premie worden berekend door de verzekeraar zonder de consument ingewikkelde vragenlijsten voor te leggen.

Premieovergang bij over- en onderverzekering

De vastgoeddata in de polisadministratie werden vaak eenmalig ingevuld en zijn daarna niet altijd meer goed bijgehouden. Omdat de gebruikte data en econometrische modellen vollediger en actueler zijn dan de eerdere polisadministraties, kan het voorkomen dat er sprake is van een voor de consument merkbare overgang naar een nieuwe premie.

In dat geval was de consument over- of onderverzekerd. In het eerste geval kan de premie lager uitvallen en in het tweede geval kan die hoger uitvallen dan daarvoor.

Het is natuurlijk niet fijn als een premie hoger uitvalt, maar noch de consument, noch de verzekeraar wil dat iemand onderverzekerd is. Om die reden biedt de verzekeraar dan ook vaak ‘garantie tegen onderverzekering’. Dat betekent dat -als de woning onderverzekerd zou zijn geweest- het schadebedrag toch wordt uitgekeerd als de brandschade hoger zou uitvallen dan in de waardering werd aangenomen. Bovendien geldt dat het premietekort, dat ontstaat als iemand die soms jarenlang te weinig premie heeft bijgedragen, in feite wordt betaald door alle andere medeverzekerden. De schade moet immers wel uitgekeerd kunnen worden.

Belang van goede terugmeldingen

Het is van belang, voor zowel schadeverzekeraars, als verzekerden, dat de kwaliteit en volledigheid van de relevante kenmerken goed is. De openbare registers zijn helaas niet altijd volledig en actueel en daarom worden de kenmerken voortdurend gecontroleerd, verbeterd en geactualiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van validatieregels en datamodellen.

Toch kan het nog altijd voorkomen dat er onvolkomenheden zitten in de relevante gegevens. In dat geval kunnen consumenten altijd een terugmelding doen aan hun verzekeraar, die op haar buurt Infofolio kan verzoeken om de terugmelding te valideren en waar incorrect aan te passen.

Goede kwaliteit is immers in het belang van iedereen!

Pagina delen